برای پایه های اول تا ششم ابتدایی کارت های اعداد با واحد ریال تهیه شده که به شکل پی دی اف در اختیار همکاران قرار می گیرد. در هر پی دی اف بیست کارت مستطیلی شکل رسم شده که هر بیست تا شبیه هم هستند و ما می توانیم آن ها را بریده و به عنوان پول برای بازی ها و نمایش های عدد نویسی و عدد خوانی و یا شمارش پول ها به دانش آموزان بدهیم. این کارت ها از ۱ ریال است تا ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

نوع فایل :‌ pdf — حجم هر فایل : ۱۰۰ کیلوبایت

دانلود فایل ۱ ریالی

دانلود فایل ۱۰ ریالی

دانلود فایل ۱۰۰ ریالی

دانلود فایل ۱۰۰۰ ریالی

دانلود فایل ۱۰۰۰۰ ریالی

دانلود فایل ۱۰۰۰۰۰ ریالی

دانلود فایل ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی

دانلود فایل ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریالی

دانلود فایل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی

دانلود فایل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریالی

دانلود فایل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریالی

دانلود فایل ۵ریالی

دانلود فایل ۵۰ ریالی

دانلود فایل ۵۰۰ ریالی

دانلود فایل ۵۰۰۰ ریالی

دانلود فایل ۵۰۰۰۰ ریالی

دانلود فایل ۵۰۰۰۰۰ ریالی

دانلود فایل ۵۰۰۰۰۰۰ ریالی

دانلود فایل ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریالی

دانلود فایل ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی

دانلود فایل ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی

دانلود فایل ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریالی

دانلود فایل ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریالی

دانلود فایل ۲ ریالی

دانلود فایل ۲۰ ریالی

دانلود فایل ۲۰۰ ریالی

دانلود فایل ۲۰۰۰ ریالی

دانلود فایل ۲۰۰۰۰ ریالی

دانلود فایل ۲۰۰۰۰۰ ریالی

دانلود فایل ۲۰۰۰۰۰۰ ریالی

دانلود فایل ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریالی

دانلود فایل ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی

دانلود فایل ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی

دانلود فایل ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریالی

دانلود فایل ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال