به نام خدا

کودکان را دریابیم ، آن ها را با روش های درست بپرورانیم ، نوجوانان را به یک دانشمند کوچک تبدیل کنیم ، بهترین مشوق ها رفتار خوب ما با آن هاست .

مدیر سایت :  حسین  حسن زاده  ( معلم  دبستان   – استان فارس )

     ایمیل
hosein_hassanzade@yahoo.com