دانلود آیه الکرسی با سه شیوه

دانلود آیه الکرسی با سه شیوه  : الف = دانلود با فونت کوچک  ( شش بار در یک برگ  A4  ) یعنی یک برگ به شش نفر می رسد هر نفر یک ایه الکرسی

ادامه مطلب ...