فعالیتی از ریاضی برای دوم دبستانی ها – اندازه گیری

گل های پایه ی دوم این فعالیت را به خانه می برند ودر خانه ی اول جدول نام وسایل داخل منزل را می نویسند و سپس در خانه ی بعدی جدول توضیح کوتاهی در مورد این که کجای این وسیله می خواهیم اندازه گیری کنیم می نویسند و در خانه ی اخری هم مقدار اندازه […]

ادامه مطلب ...